Účastník závodu musí dodržovat standardní pravidla fair-play.

Závod je otevřený zdravotně způsobilým běžcům starším 15 let, rozhodující je věk běžce v den závodu.

Účastníci ve věku do 18 let musí mít písemný souhlas s účastí v závodě od svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku.

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

Každý běžec musí mít v průběhu závodu jako povinnou výbavu mobilní telefon.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.

Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Účastník bere na vědomí, že se část trasy závodu vede přes pozemní komunikaci a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.

Účastník závodu uděluje dobrovolně souhlas pořadateli závodu, firmě NOMINAL CZ OBCHODNÍ, s.r.o., se sídlem Vídeň 6, 594 01 Vídeň, IČ: 293 17 908, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával tyto osobní údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum narození,

c) telefon,

d) e-mail,

e) fotografie a videa z průběhu akce.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků a účastnic při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalším ročníku závodu. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu pořadateli závodu. Osobní údaje bude pořadatel zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje mimo fotografie a videa budou pořadatelem zpracovávány po dobu 2 let ode dne konání závodu. Fotografie a videa budou zpracovávány po dobu 30 let.